Společné cíle a záměry

Naším společným cílem je vytvářet v součinnosti s rodinou optimální podmínky pro všestranný rozvoj dítěte a předpoklady pro jeho další vzdělávání. Podporovat jeho tělesný, psychický a sociální vývoj. Rozvíjet v každém dítěti pozitivně a sebevědomě laděnou osobnost na základě aktivního citového a estetického vnímání a prožívání světa.

Vzdělávání přizpůsobovat potřebám dětí příslušné věkové skupiny a dbát, aby vývojová specifika byla při vzdělávání dětí respektována. Při výchovně vzdělávací práci využívat zapojení do projektu „Zdravá abeceda“. Zaměřit se na čtyři základní domény:

  • pohyb
  • výživa
  • vnitřní pohoda
  • zdravé prostředí.

„Pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než to, co umí a zná – neboť poznatky je možné doplnit i později, avšak životní zkušenost, respektive pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá je plnohodnotně nenahraditelná.“

 

Zapojení MŠ do projektu

Celá MŠ je zapojena do projektu 
„Zdravá abeceda“

Zdravá abeceda je nový vzdělávací program, který podporuje výchovu ke zdravému životnímu stylu předškolních dětí. Je doporučen MŠMT, VÚP Praha. Pracovnice školy byly proškoleny na semináři a získaly osvědčení. Vzdělávací akce byla akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace můžete nalézt na www.zdrava-abeceda.cz