Realizace záměrů a cílů

Vzdělávací nabídka je dětem předkládána v podobě integrovaných bloků, které rozvíjejí jejich schopnosti, dovednosti, návyky, postoje i hodnoty a rozšiřují jejich poznání. Třídní vzdělávací program vychází z ŠVP jednotlivých škol, charakteristiky třídy a konkrétní vzdělávací nabídky v rámci integrovaných bloků
a témat.

Odpovídá zaměřením, úrovní, náročností, potřebám, možnostem
a zkušenostem dětí ve třídě. Vychází z pedagogických evaluačních činností.
Je otevřený, postupně dotvářený, měnitelný. V souladu s ŠVP učitelky tvoří třídní vzdělávací programy. Rozpracovávají hlavní témata, stanovují si cíle, metody
a formy práce s ohledem na věkovou skupinu, se kterou pracují. Aplikují výchovné metody včetně individuální práce s dětmi se specifickými potřebami.
V tématických plánech je zahrnuto plnění průběžných specifických cílů z pěti oblastí:

 1. Dítě a jeho tělo – lidské tělo, jeho části, vývoj a změny, zdravé životní návyky, ochrana zdraví, sebeobsluha, věci kolem nás.
 2. Dítě a psychika – dorozumívání mezi lidmi, předměty a jejich vlastnosti, prostorové pojmy a souvislosti, číselné a matematické pojmy, elementární časové pojmy, lidé a jejich vlastnosti, přirozená různost lidí, individualita
 3. Dítě a ten druhý – vztahy mezi lidmi, rodina, vztahy mezi dětmi v kolektivu, pravidla vzájemného chování
 4. Dítě a splečnost – společenská role, pravidla vzájemného styku, práce, pracovní činnosti a role, kultura a umění, prostředí, lidové zvyky, tradice, výtvarné a dramatické umění, svět hudby, rozmanitost lidského světa.
 5. Dítě a svět – příroda živá a neživá, prostředí, kde dítě žije, přírodní jevy a děje, látky a jejich vlastnosti, životní prostředí a jeho ochrana, věda a technika.

Jak pracujeme u nás v mateřské škole: 

 • při výchovně vzdělávací práci vycházíme ze školního vzdělávacího programu
 • tvoříme třídní vzdělávací programy,  které vycházejí z konkrétní vzdělávací nabídky
 • v rámci integrovaných bloků a témat
 • aplikujeme výchovné metody včetně individuální práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami (děti s odloženou docházkou, integrované, nadané)
 • snažíme se vytvořit ve třídě a škole příjemnou atmosféru, kde se dítě cítí dobře
 • a v bezpečí
 • dáváme dětem možnost vyjádřit své myšlenky, postoje, pocity a názory
 • dáváme dětem možnost vybrat si činnosti, materiál, pomůcky, vlastní řešení
 • umožňujeme dětem ukončit činnost
 • reagujeme na potřeby dětí, respektujeme individuální zvláštnosti a schopnosti dětí
 • rozvíjíme dovednosti, vědomosti a schopnosti dětí dle jejich možností
 • dáváme dětem prostor k samostatnosti
 • provádíme společné hodnocení s dětmi, dáváme jim možnost hodnotit vlastní práce
 • vedeme děti k respektování a dodržování společných pravidel
 • využíváme konkrétních situací (i nepředvídatelných) k plnění cílů, jsme tvořivé, nápadité a umíme improvizovat
 • průběžně vyhodnocujeme průběh i výsledky výchovné práce, zjištěné informace
 • a výsledky dále používáme
 • využíváme nových poznatků a neustále se vzděláváme
 • máme odpovídající vzdělání pro práci s dětmi.